Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Lời Cam Kết

GELEX và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty cam kết giữ vững vị thế là đại diện Thương hiệu Quốc gia, xứng đáng với vai trò đại diện cho một doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước trong việc Kinh doanh hiệu quả - Phát triển vì lợi ích xã hội – Ý thức trong việc Bảo vệ môi trường.

Với mô hình hoạt động là một Tổng công ty quản lý vốn đầu tư vào 02 lĩnh vực kinh doanh nòng cốt là Sản xuất Công nghiệp và Hạ tầng, GELEX theo đuổi mô hình Phát triển bền vững dựa trên 05 yếu tố bền vững chính bao gồm: Xã hội – Môi trường – Khách hàng – Cổ đông & Đối tác – Người lao động. Mục tiêu phát triển bền vững của GELEX là duy trì sự hài hòa lợi ích giữa Doanh nghiệp và Khách hàng, với Cổ đông và các đối tác; tạo ra môi trường làm việc thân thiện, văn minh đối với người lao động; mang lại những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng; đồng thời khẳng định sự uy tín và thiện chí của doanh nghiệp trong việc cam kết bảo vệ môi trường nói chung.

Đối với từng yếu tố bền vững, GELEX đưa ra những chiến lược hành động cụ thể để thúc đẩy tư duy sáng tạo, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng được thị trường, thị hiếu người dùng, nhưng đồng thời giúp doanh nghiệp đạt được những thành tựu mang tính bền vững theo xu hướng phát triển bền vững trên thế giới hiện nay.

GELEX và các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty cam kết giữ vững vị thế là đại diện Thương hiệu Quốc gia, xứng đáng với vai trò đại diện cho một doanh nghiệp tiêu biểu của cả nước trong việc Kinh doanh hiệu quả – Phát triển vì lợi ích xã hội – Ý thức trong việc Bảo vệ môi trường.