Báo cáo

Báo cáo

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 1. Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu Đại hội
 2. Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông
 3. Thư mời họp đăng website
 4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022
 5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
 6. Mẫu Phiếu biểu quyết
 7. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
 8. Mẫu giấy đề cử
 9. Mẫu đơn ứng cử
 10. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử TV HĐQT
 11. Chương trình họp ĐHĐCĐ
 12. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
 13. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
 14. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 15. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 16. Báo cáo của Ban Kiểm soát
 17. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo:
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Phụ lục đính kèm.