Báo cáo

Báo cáo

Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến 2022

Link tham gia đại hội cổ đông
File hướng dẫn