Báo cáo

Báo cáo

Gelex-Electric CBTT tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường (cập nhật bổ sung)

Công ty Cổ phần Thiết Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Tài liệu đại hội Cổ Đống bất thường (Cập nhật bổ sung):

1. Báo cáo danh sách ứng cử viên hợp lệ tham gia BKS: Tại đây;

Trân trọng!