Báo cáo

Báo cáo

Gelex-Electric CBTT tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty Cổ phần Thiết Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Tài liệu đại hội Cổ Đống bất thường:

– 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường: Tại đây;
– 2 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: Tại đây;
– 3. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tại đây;
– 4 Giấy đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tại đây;
– 5 Giấy ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: Tại đây;
– 6 Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên BKS : Tại đây;
– 7. Chương trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
– 8. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường: Tại đây;
– 9. Quy chế bầu cử bổ sung TV BKS: Tại đây;
– 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS: Tại đây;
– 11. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Cty: Tại đây;
– 12. Tờ trình về thù lao BKS 2021: Tại đây;
– 13. Thẻ biểu quyết: Tại đây;
– 14. Phiếu bầu cử: Tại đây;
– 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường: Tại đây;
– 16. Đơn từ nhiệm TV BKS: Tại đây;

Trân trọng!