Báo cáo

Báo cáo

CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ sửa đổi bổ sung

DANH MỤC TÀI LIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX

  1. Danh mục tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông
  2. Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  3. Nghị quyết của HĐQT về danh sách ứng viên hợp lệ tham gia bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Danh sách Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  4. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022
  5. Mẫu Phiếu biểu quyết + phiếu bầu cử
  6. Chương trình họp ĐHĐCĐ
  7. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
  8. Danh sách Ban Kiểm phiếu
  9. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo
  10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Phụ lục đính kèm

Các tài liệu còn lại không được sửa đổi, Quý cổ đông vui lòng xem tại đây